اندازۀ تصویر
  
  
amalkard94.pngamalkard94876 x 122779 KB 1395/2/18 12:46 ب.ظ
Amar93.jpgAmar93950 x 1382148 KB 1394/5/26 09:42 ق.ظ
آمار عملکرد کلی (1).pngآمار عملکرد کلی (1)1135 x 55782 KB 1399/8/25 09:52 ب.ظ
آمار عملکرد کلی (2).pngآمار عملکرد کلی (2)1131 x 54372 KB 1399/8/25 09:52 ب.ظ
طرح اقدام ملی استان فارس - آبان ماه.pdfطرح اقدام ملی استان فارس - آبان ماه226 KB 1399/8/25 09:34 ب.ظ
طرح اقدام ملی استان فارس - آبان ماه.pngطرح اقدام ملی استان فارس - آبان ماه627 x 61769 KB 1399/8/25 10:02 ب.ظ
عملکرد تامین مسکن ایتام فاقد مسکن مناسب تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)سازمان بهزیستی - آبان ماه  (1).pngعملکرد تامین مسکن ایتام فاقد مسکن مناسب تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)سازمان بهزیستی - آبان ماه (1)533 x 63767 KB 1399/8/25 10:02 ب.ظ
عملکرد تامین مسکن ایتام فاقد مسکن مناسب تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)سازمان بهزیستی - آبان ماه  (4).pngعملکرد تامین مسکن ایتام فاقد مسکن مناسب تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)سازمان بهزیستی - آبان ماه (4)669 x 73958 KB 1399/8/25 10:02 ب.ظ
عملکرد تامین مسکن ایتام فاقد مسکن مناسب تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)سازمان بهزیستی - آبان ماه  (5).pngعملکرد تامین مسکن ایتام فاقد مسکن مناسب تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)سازمان بهزیستی - آبان ماه (5)773 x 73374 KB 1399/8/25 10:02 ب.ظ
عملکرد تفاهم نامه سه جابنه بهزیستی- قرارگاه خاتم - بنیاد مسکن تا آبان ماه1 (1).pngعملکرد تفاهم نامه سه جابنه بهزیستی- قرارگاه خاتم - بنیاد مسکن تا آبان ماه1 (1)563 x 67561 KB 1399/8/25 10:03 ب.ظ
عملکرد تفاهم نامه سه جابنه بهزیستی- قرارگاه خاتم - بنیاد مسکن تا آبان ماه1 (2).pngعملکرد تفاهم نامه سه جابنه بهزیستی- قرارگاه خاتم - بنیاد مسکن تا آبان ماه1 (2)601 x 69748 KB 1399/8/25 10:03 ب.ظ
گزارش عملکرد مربوط به تامین مسکن برای ایتام فاقد مسکن مناسب تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی - آبان ماه.pdfگزارش عملکرد مربوط به تامین مسکن برای ایتام فاقد مسکن مناسب تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی - آبان ماه551 KB 1399/8/25 09:35 ب.ظ
گزارش عملکرد مربوط به تفاهم نامه سه جابنه بهزیستی- قرارگاه خاتم - بنیاد مسکن تا آبان ماه1.pdfگزارش عملکرد مربوط به تفاهم نامه سه جابنه بهزیستی- قرارگاه خاتم - بنیاد مسکن تا آبان ماه1473 KB 1399/8/25 09:34 ب.ظ
گزارش عملکرد مسکن محرومین  تفاهم نامه 3500 واحد- آبان ماه (1).pngگزارش عملکرد مسکن محرومین تفاهم نامه 3500 واحد- آبان ماه (1)787 x 739109 KB 1399/8/25 10:03 ب.ظ
گزارش عملکرد مسکن محرومین  تفاهم نامه 3500 واحد- آبان ماه (2).pngگزارش عملکرد مسکن محرومین تفاهم نامه 3500 واحد- آبان ماه (2)641 x 74354 KB 1399/8/25 10:03 ب.ظ
مسکن محرومین گزارش عملکرد مربوط به تفاهم نامه- آبان ماه.pdfمسکن محرومین گزارش عملکرد مربوط به تفاهم نامه- آبان ماه428 KB 1399/8/25 09:35 ب.ظ