قوانین و مقررات

نوع قانون: 1.آيين نامه
عنوان: آئين نامه تشكيل هيات هاي امناء مشاركتهاي مردمي و تامين مسكن حساب 100 امام خميني ( ره )‌‌‌

«آئين نامه تشكيل هيات هاي امناء مشاركتهاي مردمي و تامين مسكن حساب 100 امام خميني(ره)‌‌‌»

مقدمه : هدف تشكيل
با عنايت به حكم تاريخي حضرت امام ( ره ) در تاسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و رهنمودهاي مقام معظم رهبري ( مدظله العالي ) در جهت گسترش و توسعه احداث مسكن محرومين و اقشار كم درآمد با تكيه بر مشاركت مردم ، به ويژه خيرين و نيز سازماندهي اين حركت در بنياد مسكن انقلاب اسلامي هيات امناء « مسكن حساب 100 » در اين نهاد تشكيل و مطابق مفاد اين آئين نامه ( مصوب شوراي مركزي ) فعاليت مي‌نمايد هيات امناء‌از طريق سياست گذاري ، برنامه‌ريزي و هماهنگي هاي لازم و با بهره گيري از امكانات موجود بنياد مسكن در جهت حصول به اهداف مورد نظر تلاش مي نمايد.
ماده 1 –اركان هيات امناء
هيات امناء‌« مسكن حساب 100 » در كشور داراي اركان ذيل مي باشد :
الف –هيات امناء‌مركزكه عاليترين مرجع تصميم گيري دراين امراست واعضاي آن عبارتنداز :
•    نماينده ولي فقيه يا نماينده وي
•    رئيس بنيادمسكن به عنوان رئيس هيات امناءمركز .
•    پنج نفر از افراد متعهد وكارشناسان خبره به تاييد شوراي مركزي
ب –هيات امناء«مسكن حساب 100 استان»متشكل از :
•    استاندار يا يكي ازمعاونين
•    نماينده ولي فقيه وامام جمعه مركزاستان ( يا نماينده تام الاختيار ايشان‌)
•    نماينده ولي فقيه دربنيادمسكن استان
•    رئيس بنيادمسكن استان
•    رئيس سازمان مسكن وشهرسازي استان
•    پنج نفرازافرادمعتمد وخيربه انتخاب 5 نفراول
تبصره : جلسات هيات امناء « مسكن حساب 100 » ‌استان با حضور اكثريت اعضا و با حضور رئيس بنياد استان يا نماينده ولي فقيه در بنياد استان رسميت مي يابد .
ج : هيات امناء‌ « مسكن حساب 100 شهرستان  » متشكل از :
•    فرماندار
•    امام جمعه شهرستان 
•    رئيس شعبه بنيادمسكن درشهرستان
•    شهردار
•    رئيس شوراي شهر
•    دوتن ازافرادخيرشهرستان  به انتخاب سه نفر اول
تبصره 1 : هيات امناء‌استان و شهرستان  مي توانند از مسئولين موثر يا افراد خير ديگر به تناسب نياز و بر حسب مورد براي شركت در جلسات دعوت نمايند .
تبصره 2 : مسئوليت اجرايي و دبيرخانه هيات امناء « مسكن حساب 100 در استان و شهرستان  » بر عهده رئيس بنياد مسكن استان و شهرستان  مي باشد .
ماده 2 - ‌عضويت در هيات امناء‌ در همه سطوح افتخاري است .
ماده 3- وظايف هيات امناء« مسكن حساب 100 » مركز عبارتند از:
الف : ارائه سياستها و رهنمودهاي كلي در تامين مسكن محرومين و اقشار كم درآمد و پيشبرد امور مرتبط .
ب : بررسي و تائيد برنامه وبودجه ساليانه و تعيين اهداف كمي و ارائه آن به رئيس بنياد مسكن جهت تصويب .
ج : تهيه وتصويب دستورالعمل مربوط به تشكل هاي خيرين مسكن ساز .
د : تهيه و تصويب دستورالعمل چگونگي گزينش متقاضيان و نحوه بهره برداري و واگذاري مسكن حساب 100‌.
هـ :‌ تهيه و تصويب دستورالعمل چگونگي كمك به « مسكن حساب 100 استانها و شهرستان ها‌» در اجراي پروژه ها
و : تامين اعتبار اجراي پروژه ها مطابق برنامه مصوب از سهم اعتبارات « مسكن حساب 100 مركز» .
ز :‌تصويب پروژه هاي پيشنهادي استانها .
ح : پيشنهاد تخصيص منابع از امكانات داخلي بنياد در بودجه سالانه به شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي .
ت :‌ نظارت عاليه بر اجراي مصوبات فوق .
ي : تحصيل اعتبار و وام از منابع بانكي و يا موسسات مالي ، منابع دولتي و قانوني بمنظور كمك به حساب 100 حضرت امام خميني ( ره ) از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي .
ماده 4- وظايف هيات امناي « مسكن حساب 100 استان »
الف : تشكيل ، ساماندهي ، هدايت و نظارت عاليه بر اقدامات هيات امناي شهرستان ها .
ب : تعيين ضوابط لازم استاني بر اساس دستورالعمل ها و آئين نامه هاي ابلاغي از سوي هيات امناي «مسكن حساب 100 مركز».
ج : نظارت بر گزينش متقاضيان واجد شرايط استان مطابق ضوابط .
د : كمك به اجراي مصوبات از طريق هماهنگي با مراجع و مسئولين ذيربط .
هـ : تعيين سهم اعتباري هيات امناء « مسكن حساب 100 استان» براي اجراي پروژه ها مطابق برنامه مصوب با توجه به جذب كمكهاي مردمي ، خيرين ، موسسات دولتي ، بانكها و سازمانهاي اعتباري .
وـ : هماهنگي با مسئولين ذيربط جهت دريافت امكانات نظير زمين ،حداكثر يارانه در تامين انشعاب آب ، برق ، فاضلاب و عوارض مقرر در صدور جواز و پروانه ، ...
ز : تعيين نحوه و ميزان پرداخت نقد و اقساط بهاي واحدهاي مسكوني واگذاري بر حسب وضعيت متقاضي و ميزان بخشودگي احتمالي در چهارچوب اختيارات تعيين شده در دستورالعملهاي ابلاغي از سوي هيات امناء مركز .
ح : تصويب پروژه هاي پيشنهادي شهرستان ها ،
ت : تحصيل وام از منابع بانكي يا موسسات اعتباري بمنظور كمك به حساب 100 امام خميني ( ره ) از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي .
تبصره 1 :‌ در جهت استمرار ساخت مسكن محرومين و اقشار كم درآمد به عنوان صدقات جاريه حضرت امام (ره) هيات امناء «مسكن حساب 100 ‌استان » بايد در واگذاري واحدهاي احداثي به امكان بازگشت سريع منابع توجه كافي مبذول دارند تا از مجموع اين منابع و كمكها و مساعدتهاي ديگري كه در سطح استان تحصيل مي‌گردد امكان سرمايه‌گذاري براي پروژه هاي جديد فراهم شود .
تبصره 2 : هيات امناء‌استان متعهد به بازگشت وجوه دريافتي از هيات امناي مركز مي باشد و اين امر بايد در نحوه واگذاري واحدهاي احداثي مد نظر باشد .
تبصره 3 : دبيرخانه هيات امناي «مسكن حساب 100 استان »موظف است صورتجلسات و گزارش كاركرد و پيشرفت فيزيكي پروژه ها را به طور مرتب به دبيرخانه هيات امناي «مسكن حساب 100 »مركز ارسال نمايد .
ماده 5- وظايف هيات امناي« مسكن حساب 100 شهرستان »
الف : تعيين ضوابط شهرستان ي بر اساس دستورالعملها و آئين نامه هاي ابلاغي از سوي هيات امناي مسكن «‌حساب 100 مركز و استان » .
ب :‌نظارت بر گزينش متقاضيان واجد شرايط شهرستان  مطابق ضوابط .
ج : كمك بر اجراي مصوبات از طريق هماهنگي با مراجع و مسئولين ذيربط .
د : تعيين سهم اعتباري هيات امناء «مسكن حساب 100 شهرستان » براي اجراي پروژه ها ، مطابق برنامه مصوب با توجه به جذب كمكهاي مردمي ، خيرين ، موسسات دولتي ، بانكها و سازمانهاي اعتباري .
هـ : هماهنگي با مسئولين ذيربط جهت دريافت امكانات ، نظير زمين و .... .
تبصره 1 : هيات امناء « مسكن حساب 100 شهرستان  »‌بايد در واگذاري واحدهاي احداثي به امكان بازگشت سريع منابع توجه كافي مبذول دارند تا امكان سرمايه گذاري براي پروژه هاي جديد فراهم شود‌.
تبصره 2 : دبيرخانه هيات امناي « مسكن حساب 100 شهرستان  » موظف است صورتجلسات و گزارش كاركرد و پيشرفت فيزيكي پروژه ها را به طور مرتب به دبيرخانه هيات امناء « مسكن حساب 100 استان‌» ارسال نمايد
ماده 6 –نحوه بهره برداري و واگذاري
نحوه بهره برداري و مديريت تعمير و نگهداري واحدها با شيوه استيجار حمايتي ، استيجار موقت و واگذاري واحدها به روش اجاره به شرط تمليك و فروش تدريجي مطابق دستورالعملي خواهد بود كه ابلاغ مي گردد .
ماده 7 –منابع تامين اعتبار
الف : حساب 100 حضرت امام ( ره )
ب :‌كمك هاي مردمي يا افراد و موسسات خيريه
ج : منابع داخلي بنياد مسكن مطابق برنامه‌ريزي سالانه ( مصوب شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي )
د : تحصيل وام از منابع بانكي و يا موسسات مالي ( با تصويب هيات امناء «حساب 100 مركز» )
هـ : ساير منابع دولتي و قانوني
و : آورده متقاضي (مطابق دستورالعملها )
ز : هبه
ماده 8 –شيوه هاي تامين اعتبار«‌مسكن حساب 100 »
الف –مسئوليت تحصيل وپيگيري تامين اعتبارازبندهاي الف- ج –هـ،كه كلاًبه عنوا ن اعتبارملي محسوب ميگرددبرعهده هيات امناء‌«حساب 100 مركز» ومسئوليت وتحصيل بندو،كه كلاًبه عنوان اعتباراستاني محسوب ميگردد برعهده هيات امناء«حساب 100 استان » مي باشد .
پيگيري و تحصيل بندهاي ب ، د ، ز با مسئوليت هيات امناء « حساب 100 مركز و استان » مشتركا خواهد بود
ب –توزيع اعتبارات ملي دراختيارهيات امناء«حساب 100 مركز»براساس دستورالعمل مربوط به تامين اعتباراستان باتوجه به ميزان مشاركت جذب منابع خيرين انجام مي گيرد
تبصره : سازمانها و موسسات خيريه و نيز افراد خير مي توانند به نسبت كمك هاي اعطايي ، خانواده هاي محروم و واجد شرايط را بر حسب مورد به هيات امناء « مسكن حساب 100 استان » و شهرستان  معرفي نمايند .
شيوه اجرايي اين تبصره در قالب دستورالعمل جداگانه‌اي تنظيم و ابلاغ خواهد شد .
ماده 9 –تشكل هاي خيرين مسكن ساز
به منظور ايجاد مشاركت و جذب منابع افراد خير در خصوص توسعه ساخت و ساز مسكن مربوط به حساب 100 حضرت امام خميني ( ره ) تشكل هاي مردمي خيرين مسكن ساز با محوريت مردمي در قالب دستورالعمل جداگانه‌اي تنظيم و ابلاغ خواهد شد . زمينه هاي تشكيل ، هدايت و نظارت بر آنرا هيات امناء انجام خواهد داد .
ماده 10 – اين آئين نامه مشتمل بر يك مقدمه ، 10 ماده و 9 تبصره مي باشد كه در تاريخ 8/7/85 به تصويب شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي رسيده و از تاريخ فوق كليه دستورالعمل‌ها و ابلاغيه‌هاي مغايربا آن كان لم يكن تلقي مي‌شود .
•    كد: 22308
نوع قانون: 1.آيين نامه
•    عنوان: آيين نامه اجرايي بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم
وزارت مسكن و شهرسازي –وزارت كشور–سازمان ثبت اسنادواملاك كشور
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور –بنيادمسكن انقلاب اسلامي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، موضوع نامه شماره 23771/4/1 مورخ 8/9/1383 و به استناد بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران –مصوب 1383 –آيين نامه اجرايي بند (4) ماده يادشده رابه شرح زيرتصويب نمود:

آيين نامه اجرايي بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده 1) بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در طول برنامه چهارم توسعه براي كليه روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستانها و مراكز بخش روستايي، نقشه تفكيكي وضع موجود بافت مسكوني روستا را به ترتيب اولويت به شرح زير تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاكي كه روستا در محدوده عمل آن قرار دارد ارسال نمايد:
الف - نقشه بايد حاوي ابعاد (طول و عرض) ، مساحت، نوع كاربري ملك و مشخصات متصرفان باشد.
ب - نقشه بايد دو گونه تهيه شود:
1 - نقشه كلي بافت مسكوني روستا با مقياس مناسب حاوي مراتب مذكو
2 - نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقياس مناسب حاوي اطلاعات يادشده، نقشه‌هاي مزبور بايد به امضاي نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي و عضو شوراي اسلامي روستا برسد.
ج - چنانچه روستا داراي طرح جامع يا هادي باشد، نقشه بايد با تبعيت از آن تهيه گردد.
د - نقشه تهيه شده نيازي به تاييد مراجع دولتي ندارد.
ماده 2 ) بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداقل بيست روز قبل از شروع عمليات نقشه‌برداري، تاريخ نقشه‌برداري را از طريق آگهي در نشريه محلي و الصاق آن در معابر روستا به اطلاع اهالي ميرساند.
شوراي اسلامي روستا مكلف به همكاري و ارائه اطلاعات لازم و امضاي ذيل نقشه مي‌باشد.
تبصره 1 ) بنياد مسكن انقلاب اسلامي بايد قبل از تهيه آگهي، جريان ثبتي پلاك مورد اقدام را استعلام نموده و ادارات ثبت ظرف يك ماه موظف به ارسال پاسخ مي‌باشند.
تبصره 2 ) عدم همكاري و عدم امضاي نقشه از سوي شوراي اسلامي روستا مانع انجام كار نخواهد بود.
ماده 3 ) بنياد مسكن انقلاب اسلامي نقشه تهيه شده را ضمن معرفي نماينده بطور كتبي به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال مي‌نمايد. نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي به نمايندگي از سوي روستاييان تا مرحله صدور و اخذ سند مالكيت موضوع را پيگيري نمايد.
ماده 4 ) اداره ثبت اسناد و املاك محل پس از وصول نقشه، موضوع را به نماينده و نقشه‌بردار ثبت ارجاع مي‌دهد تا به اتفاق كارشناس بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه سمت نمايندگي بنياد را خواهد داشت، حداكثر ظرف دو ماه نسبت به تنظيم صورت مجلس تفكيكي حاوي حدود، مساحت قطعات، نوع كاربري ملك و مشخصات متصرفان و نحوه تصرفات اقدام نموده و به امضاي نماينده و نقشه بردار ثبت و كارشناس (نماينده) بنياد مسكن انقلاب اسلامي برسد.
تبصره ) در صورتي كه نقشه با محل داراي اختلاف باشد، اصلاحات لازم در نقشه قيد و بعدا سوابق توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي اصلاح مي‌گردد و اگر نقشه با محل داراي اختلاف فاحش باشد، نقشه جهت اصلاح به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اعاده مي‌گردد.
ماده 5 ) در صورتي كه طبق نقشه ارائه شده تعدادي از قطعات در طرح تعريض معابر قرار گيرد، حدود و مساحت باقي مانده با قيد مساحت مقداري كه در تعريض قرار دارد، در صورت مجلس تفكيكي درج خواهد شد.
ماده 6 ) در صورتي كه محدوده مورد عمل داراي تحديد حدود باشد، اداره ثبت اسناد و املاك براساس صورتجلسه تفكيكي تنظيمي نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرفاني كه طبق سوابق ثبتي داراي مدارك دال بر مالكيت اعم از مشاعي يا مفروزي باشند، اقدام مي‌نمايد و نسبت به ساير موارد مراتب رابه هيئت موضوع بند (2) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه ارجاع مي‌دهد.
تبصره ) اعتراضات نسبت به اصل و حدود موجود در پرونده هاي ثبتي، مانع صدور سند مالكيت نخواهد بود.
ماده 7 ) در هر واحد ثبتي هيئتي مركب از رييس اداره ثبت اسناد و املاك و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي محل و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود و به ارجاعات ثبت در خارج از وقت اداري رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌نمايد.
تبصره 1 ) دبيرخانه اين هيئت و همچنين محل تشكيل جلسات در اداره ثبت اسناد و املاك محل خواهد بود.
تبصره 2 ) دبير هيئت از بين كاركنان ثبت اسناد و املاك محل توسط مديركل ثبت استان انتخاب و منصوب مي‌گردد.
تبصره 3 ) دبير هيئت مكلف است آراي صادرشده را در دفتر ثبت آرا به ترتيب تاريخ، ثبت و آمار آرا و اسناد مالكيت صادر شده را در پايان هر ماه به اداره كل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مركز ارسال نمايد.
ماده 8 ) در صورتي كه معلوم شود در آراي صادر شده هيئت‌ها به علت سهو قلم، مطلبي ساقط شده يا اشتباه بيني رخ داده است يا در مباني مستند راي اشتباهي پيش‌آمده باشد، چنانچه راي اجرا نشده باشد، هيئت پس از بررسي، راي اصلاحي صادر مي‌نمايد، در اين صورت دبير هيئت مكلف است مفاد راي اصلاحي را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاريخ آن را در ملاحظات راي قبلي قيد و به امضاي اعضاي هيئت رسانده و به واحد ثبتي ابلاغ نمايد در صورتي كه راي اجرا شده باشد مراتب اشتباه به هيئت نظارت ثبت استان گزارش مي‌شود.
تبصره ) مرجع تجديد نظر نسبت به آراي هيئت نظارت، شوراي عالي ثبت مي‌باشد.
ماده 9 ) هيئت موضوع ماده (7) اين آيين نامه نسبت به ارجاعات ثبت به شرح زير رسيدگي و اقدام مي‌نمايد:
الف - در صورتي كه محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده و يا تحديد حدود به عمل نيامده باشد، حسب مورد راي به تنظيم اظهارنامه يا تحديد حدود قطعات به نام متصرفان صادر مي‌گردد تا با انتشار آگهي الصاقي در محل و تعيين شماره فرعي در صورت لزوم نسبت به تحديد حدود قطعات و صدور سند مالكيت اقدام گردد. تنظيم اظهارنامه نيازي به انتشار آگهي‌هاي ماده (11) قانون ثبت (آگهي‌هاي نوبتي) ندارد.
ب - در صورتي كه متصرف طبق سوابق ثبتي داراي مدرك دال بر مالكيت نباشد و يا در تصرف يا مالكيت و يا حدود اختلاف باشد، موضوع به دو نفر از كارشناسان امور ثبتي و نقشه‌بردار اداره ثبت اسناد و املاك و يك نفر كارشناس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي ارجاع مي‌گردد تا با تحقيقات محلي و ملاحظه مدارك نسبت به موضوع رسيدگي و نظريه مستدل خود را به هيئت اعلام نمايند. هيئت پس از وصول نظريه كارشناسي باتوجه به جميع جهات راي مقتضي صادر مي‌نمايد. راي صادرشده به ذينفع يا طرفين حسب مورد ابلاغ مي‌گردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نسبت به اجراي آن اقدام شود.
تبصره ) نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي بايد جهت اداي توضيحات در محل حضور داشته باشد.
ج - در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر، معترض به دادگاه محل وقوع ملك هدايت مي‌گردد تا دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد. معترض بايد ظرف بيست روز دادخواست خود را به دادگاه تقديم نمايد و گواهي طرح دعوي را به ثبت محل ارايه دهد، در غيراين صورت راي اجرا خواهد شد.
د - در صورتي كه عرصه متصرفي موقوفه باشد و متصرف داراي اجاره‌نامه از متولي يا اداره اوقاف باشد، سند مالكيت اعيان به نام او صادر و در غير اينصورت مراتب به متولي يا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظيم اجاره‌نامه، مجوز صدور سند مالكيت اعيان صادر گردد.
ها - در صورتي كه عرصه متصرفي متعلق به دولت يا سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اشخاص حقيقي و حقوقي باشد با دعوت‌از نماينده دستگاه صاحب عرصه يا اشخاص مذكور به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌گردد.
و - چنانچه نسبت به حدود ملك در پرونده ثبتي اعتراضي از قبل وجود داشته است و محدوده مورد عمل در محل، مورد اعتراض نباشد، اين اعتراض در خصوص اجراي اين آيين‌نامه مؤثر نيست. ولي اگر محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض قرار گرفته باشد، مراتب به طور كتبي يا بوسيله يك نوبت درج در يكي از جرايد محلي و معترض ابلاغ مي‌شود تا ظرف بيست روز دادخواست خود را به دادگاه محل تقديم نمايد و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل ارايه دهد، در غير اين صورت اعتراض مذكور مؤثر نخواهد بود.
ز - در صورتي كه نشاني معترض و يا مالك معلوم نباشد، وقت رسيدگي به وسيله درج در يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي مي‌شود و از مالك يا صاحبان حق جهت شركت در جلسات دعوت مي‌شود. درصورت عدم مراجعه راي بر صدور سند مالكيت به نام متصرف صادر و مراتب دوباره آگهي مي‌شود تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ انتشار‌آگهي سند مالكيت به نام متصرف صادر شود و در صورت وصول اعتراض مطابق بند (ج) عمل مي‌گردد.
ح - در روستاهايي كه مشمول مقررات اصلاحات ارضي شده و عرصه بافت مسكوني آن جزء محدوده اراضي زارعان مي‌باشد در صورتي كه درخواست ثبتي نشده باشد، هيئت راي به صدور سند مالكيت مورد تصرف به استناد صورت جلسه تفكيكي به نام متصرف بدون انتشار آگهي نوبتي و تحديدي مي‌نمايد.
ماده 10) چنانچه در حين انجام عمليات روستاي مورد عمل به شهر تبديل شود اقدامات مطابق اين آيين نامه ادامه خواهد يافت.
ماده 11) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است مقدمات معرفي اعضاي قضايي و ثبتي و دبير هيئت‌هاي موضوع اين آيين ‌نامه را فراهم آورد. دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است ترتيب معرفي اعضاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي را فراهم آورد.
ماده 12) دبير هيئت هر واحد ثبتي موظف است پس از معرفي اعضاي هيئت، در مدت بيست روز نسبت به دعوت و تشكيل اولين جلسه هيئت اقدام و مراتب را جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي اعلام نمايد.
ماده 13) جلسات هيئت‌ها در خارج از وقت اداري حسب مورد در هر ماه از چهار جلسه تا دوازده جلسه تشكيل مي‌گردد.
ماده 14) به منظور نظارت بر نحوه اجراي ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه و آيين‌نامه اجرايي آن هيئتي مركب از دو نفر از معاونان مربوط و دو نفر از مديران كل ستادي و دو نفر از كارشناسان به انتخاب رؤساي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در تهران تشكيل مي‌گردد. هيئت مذكور ضمن نظارت و پيگيري موضوعات مربوط حسب مورد مي‌تواند نسبت به اعزام گروه يا گروههاي بازرسي اقدام نمايد.
ماده 15) چنانچه در اجراي تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقداماتي انجام شده باشد، ادامه عمليات مطابق اين آيين‌نامه خواهد بود.
ماده 16) ميزان مبالغ دريافتي بابت تهيه نقشه تفكيكي بنا به پيشنهاد مشترك بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. مبالغ دريافتي مزبور به حساب مخصوصي كه به همين منظور با امضاي مشترك رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ذيحساب نهاد مذكور يا نماينده مجاز از طرف او افتتاح مي‌شود واريز خواهد شد و هزينه‌هاي مربوط به اجراي طرح براساس آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي موضوع اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 17/9/1366 مجلس شوراي اسلامي از حساب فوق‌الذكر قابل پرداخت مي‌باشد
ب –تبصره (2) ماده (17) بهشرحذيلاصلاحمي‌گردد:
تبصره 2 ) نحوه و ميزان وجوه پرداختي از محل مبلغ مقرر در اين ماده طبق دستورالعملي است كه با پيشنهاد رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .
ماده 17) هزينه‌هاي كارشناسي و مواد (4) و (9) هيئت حل اختلاف و هيئت منتخب مركز و بازرسان اعزامي و ساير هزينه‌ها براي هر جلد سند مالكيت كه هر سال با پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، از مالك اخذ و به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح مي‌شود واريز و در پايان هر ماه با امضاي رييس ثبت و ذيحساب يا عامل ذيحساب پرداخت مي‌شود.
تبصره 1) مبلغ مذكور براي سال 1384 هشتاد هزار ريال تعيين مي‌گردد.
تبصره2) نحوه و ميزان وجوه پرداختي از محل مبلغ مقرر در اين ماده طبق دستورالعملي است كه به تصويب رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد رسيد.
تبصره 3) هر يك از ادارات ثبت مكلفند همه ماهه براي دستورالعمل (تبصره 2) باقيمانده وجوه پرداختي از محل تبصره (1) را نسبت به پرونده‌هايي كه منجر به صدورسند مالكيت گرديده است به شماره حسابي كه در مركز به منظور تامين هزينه‌هاي ماده (14) آيين‌نامه وجبران كسري هزينه‌هاي احتمالي برخي هيئت‌ها افتتاح مي‌گردد، واريز و نسخه‌اي از فيش‌هاي مربوط را به اداره كل امور مالي و ذيحسابي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال نمايند.
تبصره 4) برداشت از حساب مركز حسب تشخيص رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با امضاي ذيحساب و يكي از اعضاي هيئت مركزي ماده (14) كه توسط رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انتخاب مي‌شود مجاز خواهد بود.
تبصره 5) هزينه‌هاي مرتبط با ماده (17) براي متقاضيان موضوع ماده (19) از همين محل قابل تامين و پرداخت مي‌باشد.
ماده 18 ) مشمولان ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه از ارزيابي ملك و پرداخت حقوق ثبتي و هزينه تفكيك معاف مي‌باشند ولي نقل و انتقالات بعدي شامل اين معافيت نخواهد بود.
ماده 19 ) خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هرگونه هزينه و ماليات و عوارض ناشي از اجراي ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه معاف مي‌باشند.
ماده 20) چنانچه براي بعضي از قطعات واقع در محدوده عمل قبلا سند مالكيت مفروزي صادر شده باشد، مالكان آن از شمول اين قانون مستثني هستند.