جلسه مسکن شهری با حضور معاون مشکن شهری بنیاد مسکن کشور و مدیرکل بنیاد مسکن فارس.jpg
  
1394/11/10 01:43 غ.وAli Asgari
دیدار مدیرکل با فرماندار زرین دشت.jpg
  
1394/11/10 01:43 غ.وAli Asgari
دیدار مدیرکل با معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور.jpg
  
1394/11/10 01:43 غ.وAli Asgari
مدیر کل بنیاد فارس.jpg
  
1394/11/10 01:43 غ.وAli Asgari
مدیر کل بنیاد مسکن.jpg
  
1394/11/10 01:43 غ.وAli Asgari
مهندس زمانی جشن تجلیل از دانش آموزان ممتاز همکاران بنیادی.jpg
  
1394/11/10 01:43 غ.وAli Asgari
مهندس زمانی در جلسه شورای هماهنگی مدیران.jpg
  
1394/11/10 01:43 غ.وAli Asgari
مهندس زمانی در مصاحبه با خبرگزاری ها.jpg
  
1394/11/10 01:43 غ.وAli Asgari
مهندس زمانی در کارگاه آموزشی مسوولان روابط عمومی بنیاد مسکن سراسر ایران.jpg
  
1394/11/10 01:43 غ.وAli Asgari
مهندس زمانی مدیرکل بنیاد مسکن.jpg
  
1394/11/10 01:43 غ.وAli Asgari
مهندس زمانی مدیرکل.jpg
  
1394/11/10 01:43 غ.وAli Asgari
مهندس زمانی و مدیرکل اوقاف.jpg
  
1394/11/10 01:43 غ.وAli Asgari
مهندس زمانی و مهندس حق شناس.jpg
  
1394/11/10 01:43 غ.وAli Asgari
کارگاه آموزشی مدیران روابط عمومی سراسر کشور.jpg
  
1394/11/10 01:43 غ.وAli Asgari