اندازۀ تصویر
  
  
جلسه مسکن شهری با حضور معاون مشکن شهری بنیاد مسکن کشور و مدیرکل بنیاد مسکن فارس.jpgجلسه مسکن شهری با حضور معاون مشکن شهری بنیاد مسکن کشور و مدیرکل بنیاد مسکن فارس640 x 427110 KB 1394/10/24 09:42 غ.م
دیدار مدیرکل با فرماندار زرین دشت.jpgدیدار مدیرکل با فرماندار زرین دشت640 x 427106 KB 1394/10/24 09:39 غ.م
دیدار مدیرکل با معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور.jpgدیدار مدیرکل با معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور640 x 427108 KB 1394/10/24 09:40 غ.م
مدیر کل بنیاد فارس.jpgمدیر کل بنیاد فارس320 x 48061 KB 1394/10/24 09:43 غ.م
مدیر کل بنیاد مسکن.jpgمدیر کل بنیاد مسکن320 x 48061 KB 1394/10/24 09:24 غ.م
مهندس زمانی جشن تجلیل از دانش آموزان ممتاز همکاران بنیادی.jpgمهندس زمانی جشن تجلیل از دانش آموزان ممتاز همکاران بنیادی640 x 427132 KB 1394/10/24 09:42 غ.م
مهندس زمانی در جلسه شورای هماهنگی مدیران.jpgمهندس زمانی در جلسه شورای هماهنگی مدیران640 x 42795 KB 1394/10/24 09:21 غ.م
مهندس زمانی در مصاحبه با خبرگزاری ها.jpgمهندس زمانی در مصاحبه با خبرگزاری ها640 x 42798 KB 1394/10/24 09:22 غ.م
مهندس زمانی در کارگاه آموزشی مسوولان روابط عمومی بنیاد مسکن سراسر ایران.jpgمهندس زمانی در کارگاه آموزشی مسوولان روابط عمومی بنیاد مسکن سراسر ایران640 x 427116 KB 1394/10/24 09:37 غ.م
مهندس زمانی مدیرکل بنیاد مسکن.jpgمهندس زمانی مدیرکل بنیاد مسکن320 x 48065 KB 1394/10/24 09:20 غ.م
مهندس زمانی مدیرکل.jpgمهندس زمانی مدیرکل360 x 48058 KB 1394/10/24 09:38 غ.م
مهندس زمانی و مدیرکل اوقاف.jpgمهندس زمانی و مدیرکل اوقاف640 x 426149 KB 1394/10/24 09:36 غ.م
مهندس زمانی و مهندس حق شناس.jpgمهندس زمانی و مهندس حق شناس640 x 42792 KB 1394/10/24 09:40 غ.م
کارگاه آموزشی مدیران روابط عمومی سراسر کشور.jpgکارگاه آموزشی مدیران روابط عمومی سراسر کشور640 x 42791 KB 1394/10/24 09:38 غ.م