اندازۀ تصویر
  
  
پوشه: StatisticsStatistics1394/5/26 09:28 غ.م
پوشه: آمار عمکلردآمار عمکلرد1394/5/26 09:29 غ.م
fars bosses.jpgfars bosses1654 x 2339367 KB 1396/6/13 09:56 غ.م
آمار عملکرد کلی (1).pngآمار عملکرد کلی (1)1135 x 55782 KB 1399/8/25 10:09 غ.و
آمار عملکرد کلی (2).pngآمار عملکرد کلی (2)1131 x 54372 KB 1399/8/25 10:10 غ.و