شهرستان
  
موضوع خبر
  
منبع خبر
  
  
  
  
  
  
کواربازسازی, مقاوم سازی, عمران روستایی, مسکن محرومان, اعتبارات, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/11/26
  
دارابعمران روستایی, اعتبارات, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن, روابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/11/26
  
استهبانمقاوم سازی, طرح هادی, عمران روستایی, مسکن محرومان, مسکن روستایی, اعتبارات, بهسازی, سند مالکیت, وام و تسهیلاتروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/11/26
  
لارستانمسکن محرومان, مسکن و ساختمان, مسکن ملیروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/11/26
  
رستمعمران روستایی, اعتبارات, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/11/24
  
داراببازسازی, طرح هادی, عمران روستایی, اعتبارات, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/11/24
  
زرین دشتبازسازی, مقاوم سازی, طرح هادی, عمران روستایی, مسکن محرومان, اعتبارات, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/11/24
  
واگذاری زمین, سند مالکیت, اسکان عشایرروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/11/24
  
شیرازبازسازی, بلایای طبیعی, مقاوم سازی, عمران روستایی, اعتبارات, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن, روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/11/23
  
سپیدانبازسازی, بلایای طبیعی, مقاوم سازی, عمران روستایی, اعتبارات, بهسازی, وام و تسهیلاتروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/11/23
  
کواربازسازی, عمران روستایی, مسکن محرومان, اعتباراتروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/11/23
  
لارستانمسکن محرومان, مسکن اجتماعیروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/11/23
  
نی ریزعمران روستایی, سند مالکیتروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/11/19
  
طرح هادی, عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن, روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/11/19
  
دارابعمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/11/19
  
بازسازی, بلایای طبیعی, مقاوم سازی, طرح هادی, عمران روستایی, واگذاری زمین, اعتبارات, بهسازی, مسکن شهریروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/11/19
  
خنجعمران روستایی, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/11/02
  
دارابعمران روستایی, اعتبارات, وام و تسهیلاتروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/11/02
  
عمران روستایی, مسکن روستایی, مسکن شهری, پروژه هاروابط عمومی بنیاد مسکن, روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/11/02
  
لارستانبازسازی, بلایای طبیعی, مقاوم سازی, سیلروابط عمومی بنیاد مسکن, روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/10/28
  
استهبانمسکن محرومان, وام و تسهیلاتروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/10/28
  
کازرونبلایای طبیعی, مصالح ساختمانی, سیلروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/10/28
  
دارابمسکن محرومان, واگذاری زمین, پروژه هاروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/10/23
  
نی ریزمسکن محرومان, واگذاری زمین, پروژه هاروابط عمومی بنیاد مسکن, روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/10/23
  
خنجروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/10/15
  
خنججنگلکاریروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/10/15
  
خنجعمران روستایی, مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی1398/10/15
  
فساعمران روستایی, اعتبارات, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/10/11
  
شیرازروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/10/11
  
استهبانمقاوم سازی, عمران روستایی, مسکن محرومان, واگذاری زمین, اعتبارات, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/10/10
  
استهبانمسکن محرومان, واگذاری زمین, اعتبارات, پروژه هاروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/10/10
  
قیروکارزینعمران روستایی, مسکن روستایی, اعتبارات, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/10/10
  
بازسازی, بلایای طبیعی, سیلروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/10/03https://fars.bonyadmaskan.ir/DocLib2/تصاویر%20اخبار/2019-12-24.png
  
آبادهاماکن دامیروابط عمومی بنیاد مسکن1398/09/25
  
جهرمعمران روستایی, واگذاری زمینروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/09/23
  
لارستانطرح هادی, عمران روستایی, اعتبارات, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/09/23
  
دارابعمران روستایی, مهاجرت معکوس, بهسازی, گردشگریروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/09/23
  
بازسازی, بلایای طبیعی, عمران روستایی, اعتباراتروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/09/21
  
لارستانطرح هادی, عمران روستایی, اعتبارات, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/09/21
  
شیرازعمران روستایی, مسکن محرومان, مسکن روستایی, اعتباراتروابط عمومی بنیاد مسکن, روابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/09/20
  
کازرونعمران روستایی, مسکن محرومان, اعتباراتروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/09/20
  
دارابمقاوم سازی, طرح هادی, عمران روستایی, اعتباراتروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/09/20
  
کازرونعمران روستایی, سند مالکیتروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/09/10
  
نی ریزطرح هادی, عمران روستایی, اعتبارات, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/09/10
  
کازرونطرح هادی, عمران روستایی, اعتبارات, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/09/10
  
بازسازی, بلایای طبیعی, واگذاری زمین, اعتبارات, سیلروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/08/25
  
دارابعمران روستایی, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داراب1398/08/25
  
زرین دشتمسکن محرومان, اعتباراتروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/08/21
  
کواراعتباراتروابط عمومی بنیاد مسکن فارس1398/08/21
  
استهبانعمران روستایی, مسکن روستایی, اعتباراتروابط عمومی بنیاد مسکن, روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1398/08/21https://fars.bonyadmaskan.ir/DocLib2/تصاویر%20اخبار/بازدید%20معاون%20عمران%20روستایی%20بنیاد%20مسکن%20فارس%20از%20شهرستان%20استهبان%20(4).jpghttps://fars.bonyadmaskan.ir/DocLib2/تصاویر%20اخبار/بازدید%20معاون%20عمران%20روستایی%20بنیاد%20مسکن%20فارس%20از%20شهرستان%20استهبان%20(6).jpghttps://fars.bonyadmaskan.ir/DocLib2/تصاویر%20اخبار/بازدید%20معاون%20عمران%20روستایی%20بنیاد%20مسکن%20فارس%20از%20شهرستان%20استهبان%20(2).jpg
1 - 50بعدی