حساب 100 امام

هدف اين حساب ايجاد زمينه و بستر مناسب جهت خانه سازي براي محرومان و بي سرپناهان جامعه در قالب واگذاري خانه و زمين در شهر ها و روستاها با مشاركت عمومي جامعه مخصوصاً خيرين و نيكوكاران.