اهداف بنياد مسكن انقلاب اسلامی

اهداف بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌طبق اساسنامه و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي

  •     مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمندي‌هاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري و فراهم آوردن موجبات اجراي آن با مشاركت، همكاري و خودياري مردم و دستگاههاي مختلف
  •     تهيه طرح مجتمع‌هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و اجراي آنها به طور مستقيم يا با مشاركت مردم و همكاري دستگاههاي ذيربط در روستاها و شهرها
  •     تهيه زمين مورد نياز طرح‌ها و پروژه‌هاي بنياد و آماده سازي آنها
  •     كمك در جهت تأمين مصالح ساختماني كشور از طريق تهيه، توليد و توزيع
  •     تهيه طرح‌هاي‌هادي و اصلاح معابر در روستاها با هماهنگي دستگاه-هاي ذيربط و اجراي آن با مشاركت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاري دولت

  •     تهيه و ارايه طرحهاي لازم براي بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر جنگ، سيل، زلزله و ساير سوانح طبيعي و اجراي آنها با مشاركت مردم و هماهنگي با سازمان‌ها و دستگاههاي ذيربط
  •     مطالعه و برنامه ريزي و اجراي مصوبه دولت مبني بر ساخت دو ميليون واحد مسكوني روستايي طي دو برنامه پنج ساله توسعه كشور به عبارتي ساخت سالانه 200 هزار واحد مسكوني روستايي