حساب 100 امام

 

هدف اين حساب ايجاد زمينه و بستر مناسب جهت خانه سازي براي محرومان و بي سرپناهان جامعه در قالب واگذاري خانه و زمين در شهر ها و روستاها با مشاركت عمومي جامعه مخصوصاً خيرين و نيكوكاران.

 

موضوع :
  • حساب
  • 100
  • امام