شهرستان شیراز

حدود و وسعت

شهرستان شیراز با 8/10688کیلومتر مربع  وسعت در . استان فارس واقع شده است. شیراز از شمال به شهرستان مرودشت ، از خاور - جنوب خاور به شهرستان سروستان ، از جنوب به فیروزآباد و از باختر به شهرستان کازرون متصل می شود

تقسیمات سیاسی

 بر اساس تقسیمات  سیاسی شهرستان شیراز دارای 3 بخش و  184 آبادی، دارای سکنه دارد .

هوا شناسی

در تقسیمات  اقلیمی  شهرستان شیراز  دارای اقلیمی  گرم و خشک  است  ، میانگین  دمای سالانه  1/18  درجه سانتیگراد و حداکثر مطلق دما 3/37  درجه سانتیگراد  در تیر ماه و حداقل دما 1-  درجه سانتیگراد در  بهمن ماه میباشد

توزیع بارش ماهانه نشان میدهد که در ماه اسفند با 2/62 میلمیتر  پر باران ترین و خرداد_تبر_شهدیور_مهر_آبان  ماه با 0   میلیمتر بارش  کمترین ماه منطقه میباشد

 

موضوع :
  • شهرستان
  • شیراز