شهرستان مرودشت

تقسیمات سیاسی

حدود و وسعت

شهرستان مرودشت با 4637کیلومتر مربع وسعت و8/3 وسعت استان فارس در نیمه شمالی ومایل به محدوده مرکزی استان فارس واقع شده است. این شهرستان از شمال به شهرستان اقلید و از غرب به شهرستان سپیدان و از جنوب به شهرستان شیراز و از شرق به شهرستانهای پاسارگاد وارسنجان محدود می شود .

بر اساس تقسیمات سیاسی شهرستان مرودشت دارای پنج بخش و دارای 4 شهرمی باشد 16 دهستان و 254آبادی دارای سکنه دارد .

هوا شناسی

در تقسیمات اقلیمی شهرستان مرودشت دارای اقلیمی خشک وسرد است ، میانگین دمای سالانه 7.8الی21.5 درجه سانتیگراد و حداکثر مطلق دما 38 درجه سانتیگراد در مرداد ماه و حداقل دما صفردرجه سانتیگراد در بهمن ماه می باشد

میانگین بارش سالانه طی سالهای ( 1380 و 1390) معادل 313 ملیمتر بوده که معمولا از آبان ماه شروع و تا فروردین ماه به طول می انجامد.

توزیع بارش ماهانه نشان می دهد که در ماه بهمن با 219میلمیتر پر باران ترین و فروردین ماه با 18.8 میلیمتر بارش کمترین ماه منطقه می باشد

جمعیت

جمعیت شهرستان مرودشت در سال 1390، 365125 نفر بوده است از کل جمعیت شهرستان در سالهای مذکور 165125 نفر در نقاط شهری و 201000نفر در نقاط روستایی سکونت داشته اند بنابر این نسبت جمعیت شهری 45.22و روستایی 54.78درصد بوده است

خطوط طول و عرض

بر اساس اطلاعات موجود در عرض های29 درجه و40 دقیقه تا30درجه و 39دقیقه وطول جغرافیایی 52 درجه تا53 و درجه 32 دقیقه عرض شمالی از نصف النهار مبدا واقع شده است

فاصله با شهرستانهای اطراف

1. تاشیراز50کیلومتر

2. تاسپیدان140کیلومتر

3. تااقلید190کیلومتر

4. تاپاسارگاد60کیلومتر

5. تاارسنجان75کیلومتر

پیرامون شهرستان

قسمت اعظم اراضی شهرستان کشاورزی با خاک کلاس 1و2تشکیل شده است.باغات شهرستاشامل درختان انار،بادام،گردو،سیب ،هلو،انگور،زیتون و...میباشدوانواع درختان سایه وجنگلی شامل بلوط ،بنه ،ارژن ،بادم کوهی،گون و...درکوه هاودامنه هارشد می نمایند.کشت اغلب اراضی کشاورزی گندم،برنج،چغندر،جووسیفیجات و...میباشد.انواع جانوران روباه،شغال،گرگ،گرازوکبک وتیهو...میباشد.وصنایع موجود میتوان به قالی بافی،پتروشیمی،آرد دادلی،آزمایش وصنایع تبدیلی و...رانام برد.

موضوع :
  • شهرستان
  • مرودشت