معاونت مسکن شهری

اهم فعالیت های معاونت مسکن شهری :

  •         تامین زمین و طراحی پروژه های مسکن شهری شامل مسکن محرومین ، مصوبات سفر رهبری و ریاست جمهوری
  •          تامین منابع مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی جهت اجرای پروژه های مسکن شهری شامل مسکن محرومین ، مصوبات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری
  •          اجرای پروژه های مسکن شهری شامل مسکن محرومین مصوبات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری
  •          نظارت کمی و کیفی بر اجرای پروژه های مسکن شهری شامل مسکن محرومین مصوبات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری
  •         تامین زمین ،طراحی و نظارت عالیه بر پروژه های مسکن مهر در شهر های زیر 25000 نفر.

موضوع :
  • معاونت مسکن شهری